Mezzoteam đã xác định các phần mềm trên máy trạm của bạn
Các mục được đánh dấu chéo là không được hỗ trợ bởi Mezzoteam

Hạng mục Kết quả  

Trình duyệt ... OK NOK Your browser is not supported

Java ... OK NOK Java is only required if you need to view AutoCAD drawings. You have to update Java if you need to view AutoCAD drawings. Java help

Mezzoteam File Transfer ... OK ! The tool is not up to date. NOK Not installed or not launched.

JavaScript ... OK ! [USER_TESTCONFIG_JAVASCRIPT_INCOMPLETE_IMPLEMENTATION_EXPLANATION] NOK JavaScript is not activated

CSS ... OK ! Style sheets management by your browser is incomplete. Browsing Mezzoteam is still possible although slightly altered. NOK Style sheets management by your browser is insufficient

Cookies ... OK NOK Cookies are not activated

Operating system ... OK NOK Your operating system is not supported

IP 54.90.204.233

Proxy


© 2019 Prosys • www.prosys.frThông báo pháp lý